B.A.D 34 “บีเอดีสามสิบสี่”

วงนี้ไม่ต้องการแคปเฌอ แต่อยากได้แคปชั่น
ไม่ต้องน่ารักจนร้องอุ๋ง แต่ขอให้ไอเดียใหม่จนร้องอ๊าง!!
ไม่พูด ‘อ๊บไสไม้’ เพราะมีแต่ถามกันว่า อาร์ตสวยมั้ย?


นี่แหละ.. B.A.D 34 ‘วงไอดอลครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณา’
หรือ B.A.D Student รุ่นที่ 34
หากเชื่อในความพยายามมากกว่าหน้าตา เตรียมคิดไอเดียมา ให้ผลงานทำนายกัน

“B.A.D STUDENT WORKSHOP” จัดเป็นปีที่ 34 เป็นหนึ่งกิจกรรมหลัก ที่ทางสมาคมฯ ให้ความสำคัญอย่างมากและจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง B.A.D Student Workshop เป็นสนามและพื้นที่สำหรับแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างครีเอทีฟรุ่นใหม่ๆ ให้กับวงการโฆษณาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสรรหา และสร้างทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี และทำงานใน Agency ได้ยกเว้น Creative Department ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนใน เอเจนซี และ โปรดักชั่นเฮาส์ต่างๆ ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และได้สัมผัสบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนจริงที่สุด รวมทั้งให้คำแนะนำจากครีเอทีฟรุ่นพี่ ที่มีประสบการ์ณสูงมาถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคต่างๆ การได้ค้นพบตนเอง และเตรียมตัวทำงานในสายงานที่ชอบ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมกับจุดยืน หลักการที่ตั้งไว้ และที่สำคัญคือก้าวทันโลกโฆษณาปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างทัศนคติของครีเอทีฟรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ถูกต้องและเข้าใจในวิชาชีพ
List of B.A.D Student Workshop 2018
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย
1 นางสาวฐานิต นพวัฒนพงศ์ Graphic Design Arts University Bournemouth
2 นางสาวทิพย์วรินทร์ บุญยะไทย สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 นางสาวนัทธมน โชคจินดาชัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 นางสาวทักษพร สาราพฤษ การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 นายชลธิศ ฉิมคล้าย นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 นายนนทพัทธ์ ชลวิทย์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 นายปฏิภาณ ศรีลาปาน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8 นายศุภรักษ์ โตศักดิ์ศรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 นางสาวอภัสรา ชุณหกุล ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10 นายรชานนท์ สาริโกเศษ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11 นางสาวเมธินี ศรีคำภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
12 นางสาวบุษรินทร์ พรมภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
13 นางสาวปวีณา ศิริโวหาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
14 นางสาวรวิพร รอยหัตถกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
15 นายปิยะรักษ์ โต๊ะกาเจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
16 นายศุภกร เรียวสถิรธร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
17 นายอารัมภ์ ศรีสมาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18 นางสาวปุณยนุช ทิพย์สงคราม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 นายณัฐพล ต.รุ่งเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 นายชาญชัย เหล่ารัตนเรืองชัย จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
21 นายณัฐพงศ์ ชินวงษ์ มัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 นางสาวทิพย์สุดา รัยมธุรพงษ์ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
23 นางสาวนงนภัส ศรีสุข มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 นางสาวพรพิมล จิตรมานะศักดิ์ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
25 นางสาวภูสุดา ภูสาหัส มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 นางสาววนัสนันท์ พิกุลแก้ว มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 นางสาวนทวรรณ คำแสน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
28 นางสาวชนัญชิดา ภัทรเกียรติคุณ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
29 นางสาวปิยะรักษ์ ช่วยทัพพระยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
HEAD OF PROJECT
คุณอัศวิน พานิชวัฒนา
Executive Creative Director GREYnJ United
COMMITTEES
คุณกุสุมา รุจกิจยานนท์
Creative Director BBDO BANGKOK
คุณก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
Executive Creative Director Far East Fame Line DDB PLC.
คุณธนรรณพ พูลคล้าย
Associate Creative Director Ogilvy & Mather, Thailand
คุณอาร์ม พุทธผล
Associate Creative Rabbit's Tale
คุณดมิสาฐ์ องค์ศิริวัฒนา
Co-Founder, Executive Creative Director SOUR Bangkok
คุณนพรัตน์ เอกสุวรรณเจริญ
Creative Group Head & Art Commander SOUR Bangkok
คุณวรุณพร ตรีเทพวิจิตร
Creative Director SOUR Bangkok
คุณพุทธิพงศ์ พัฒนพงศกร
Associate Creative Director TBWA\THAILAND
คุณภารุจ ดาวราย
Chief Digital Officer The Leo Burnett Group Thailand
คุณอริยวรรต จันทราทิพย์
Executive Creative Director The Leo Burnett Group Thailand
คุณภาธิดา อัครจินดานนท์
Creative Group Head The Leo Burnett Group Thailand
คุณต่อศักดิ์ ชื่นประภา
Co-Founder, Chief Creative Officer WOLF™
คุณเฉลิมวงศ์ วีรังคบุตร
Deputy Chief Creative Officer Y&R Thailand
คุณณัฐวุฒิ สิทธิวรพันธุ์
Creative Director Youngster
KEY DATES
29 August 2018
B.A.D 2018: STUDENT WORKSHOP - Briefing day
M Academy, Ballroom @Big C Rajdamri Building